Användaravtal för Frink AB:s (Zavers) tjänster.

1. Allmänt

Detta avtal gäller för de tjänster, produkter och funktioner som tillhandahålls av Frink AB, org. nr. 559059-8420 (”Zaver” eller “Bolaget”) genom varumärket Zaver, och reglerar användande av Zavers produkter och tjänster. Zaver är ett betalningsinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad. En konsument som önskar nyttja Bolagets tjänster och registrera sig som användare måste godkänna detta avtal. En konsument som registrerats som användare benämns ”Användare”

Vi rekommenderar att du noggrant läser detta dokument innan du använder Bolagets tjänster och kontaktar oss om du har några frågor.

‍Bolaget erbjuder tjänster, produkter och funktioner (hädanefter ”Tjänster”). Tjänsterna omfattar bland annat förmedling och upprättande av kredit, betalningsförmedling, banköverföring samt sådana betal- och kredittjänster som Bolaget har lovlig rätt att erbjuda allmänheten enligt vid var tid gällande lagstiftning, inklusive sådana tjänster som omfattas av lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och lagen (2010:751) om betaltjänster. Tjänsterna erbjuds genom Zavers app, hemsida och/eller annan kanal som Bolaget beslutar om.‍ 

Du registrerar dig för Zavers Tjänster och ingår ett avtal med Zaver genom att acceptera dessa villkor. Varje gång du använder våra Tjänster kommer du att behöva godkänna den aktuella versionen av dessa villkor. Du kan när som helst komma åt den senaste versionen av dessa villkor via vår app eller webbplats.

Ytterligare villkor kan komma att gälla för Zavers olika betaltjänster, vilket innebär att om du väljer att betala med någon av våra Tjänster kan du behöva acceptera ytterligare villkor. Om du exempelvis lyfter en kredit behöver du acceptera villkoren som gäller för den valda krediten. 

2. Tredjepartsleverantörer

Förutom att själv erbjuda betaltjänster agerar Bolaget teknisk leverantör åt andra betaltjänstleverantörer genom att tillhandahålla en teknisk integration till näringsidkare. Om en Användare väljer att fullgöra en betalning genom att använda en annan betaltjänstleverantör, såsom, men inte begränsat till, Trustly, ansvarar sådan leverantör för betaltjänsten och att den utförs. Villkoren som gäller för betaltjänsten som utförs av tredje part tillhandahålls av sådan tredje part.  Detta avtal gäller i tillämpliga delar för de övriga Tjänster som Zaver tillhandahåller dig. 

3. Dina skyldigheter - Grundkrav för användning av Bolagets Tjänster

Genom att ansluta dig till Zaver som Användare skapas ett unikt användarkonto som ger dig tillgång till Tjänsterna. Användarkontot är personligt och får endast nyttjas av dig och du själv  ansvarar för alla handlingar som genomförs via ditt användarkonto. ‍Endast en myndig privatperson kan registrera sig som Användare. ‍ 

Korrekt information 

Vid användning av Tjänsten är du skyldig att uppge korrekt information och använda din rätta identitet. Användning av Tjänsten på ett icke föreskrivet sätt, kommer att anses som missbruk. 

PEP/RCA

Användaren har en plikt gentemot Bolaget vid anslutningstillfället, eller om Användarens situation skulle ändras efter anslutningstillfället, att uppge om vederbörande själv, eller någon i dennes närhet, har en politiskt utsatt ställning (så kallad “PEP” eller “RCA”) enligt de definitioner som anges i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Sådan information kan lämnas till Bolaget genom ett elektroniskt formulär i Bolagets app (”Politiskt utsatt person”  under ”mitt konto”) eller genom att kontakta Bolaget. Om du är PEP eller RCA, eller om vi har indikationer på att du har sådan status, kan vi komma att inhämta ytterligare information från dig. Användaren accepterar att utan dröjsmål meddela Bolaget om denne blir PEP eller RCA.

Omedelbart rapportera obehörig användning 

Du har en skyldighet att omedelbart rapportera till oss om någon obehörig fått tillgång till ditt användarkonto, BankID, autentiseringskod för BankID eller annan uppgift som möjliggör eller förenklar obehörig autentisering mot Zaver.

Registrera bankkontonummer 

Användaren kan genom Tjänsterna registrera ett av dennes tillhörande bankkontonummer.

Användare som registrerar ett bankkonto i Tjänsterna får endast registrera ett sådant konto som Användaren själv är ensam huvudman för. Bankkontot får ej vara ett som av den kontoförande banken upprättats eller tillhandahålls för att brukas av en juridisk person, näringsverksamhet, förening, stiftelse eller som på annat vis nyttjas för andra bankaffärer än huvudmannens privata sådana. Genom att registrera ett bankkonto i Tjänsterna intygar Användaren att registreringen är förenlig med dessa villkor. Bolaget ansvarar aldrig för skada eller olägenhet som uppstår till följd av att Användaren lämnat oriktiga, utdaterade eller på annat vis felaktiga bankkontouppgifter till Bolaget.

I de fall en Användare ska ta emot en betalning via Zavers Tjänster ansvarar Användaren för att de bankkontouppgifter som Användaren anger eller bekräftar är korrekta, fullständiga och aktuella samt uppfyller kraven som anges i stycket ovan. 

Följa tillämplig lag 

Användaren ansvarar för att på egen hand följa alla lagar och regler som kan vara tillämpliga i samband med användandet av Bolagets Tjänster.

4. Zavers rätt att stänga av Användare samt innehålla betalningar

‍Bolaget sparar uppgifter om, övervakar samt eventuellt granskar och utreder all interaktion som sker mellan Användaren och Bolaget. Ovan sker i syfte att förhindra bedrägeri, annan brottslig verksamhet samt att förhindra att Tjänsterna används i strid med detta avtal eller annat avtal mellan Bolaget och Användaren. Övervakning och granskning sker både per automatik och genom manuell handläggning. Som ett led i sådana åtgärder kan Bolaget komma att begära in information från Användaren avseende dennes användning av Tjänsterna. Eventuella uppgifter relaterade till missbruk eller misstänkt missbruk kan komma att sparas och användas för framtida riskbedömning och som skydd för berörd(a) part(er). Ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och den registrerades rättigheter finns i Bolagets integritetspolicy

Zaver förbehåller sig rätten att blockera en Användare från tillgång till hela eller delar av Tjänsterna och för Användarens räkning förvaltade penningmedel i det fall då det föreligger misstanke om att Användaren lämnat oriktiga uppgifter, nyttjar Tjänsterna i strid med avtal mellan Användaren och Bolaget eller annars använder Tjänsterna i samband med brottslig verksamhet. 

Bolaget kan även komma att innehålla betalningar, exempelvis vid granskning av vissa betalningar eller om Bolaget inte erhållit tillfredsställande information om Användaren. Bolaget förbehåller sig rätten att begära ytterligare information från Användaren utöver vad som anges i detta avtal i syfte att upprätthålla kundkännedom och uppfylla sina förpliktelser för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

5. Dataskydd och behandling av personuppgifter

Bolaget behöver samla in personuppgifter för att kunna erbjuda dig Tjänsterna. I vår integritetspolicy kan du läsa vilka personuppgifter som samlas in, för vilka ändamål personuppgifterna behandlas, hur vi skyddar uppgifterna om dig och hur du kan tillvarata dina rättigheter.

Om du som Användare nyttjar någon av Zavers kredittjänster eller använder funktionen “testa ditt köputrymme” som finns i Zavers app, är du införstådd med att Bolaget och/eller dess samarbetspartners kan komma att inhämta en kreditupplysning via UC AB och/eller Bisnode Sverige AB. 

Om du delar information om dig med oss, exempelvis via vår app, mail eller chattfunktion, som medför att vi behandlar information gällande politiska åsikter eller filosofisk övertygelse, fackföreningsmedlemskap, uppgifter om hälsa eller sexliv (så kallade “särskilda kategorier av personuppgifter” enligt EU-förordningen 2016/679 (“GDPR”)), samtycker du till att vi hanterar den datan för att utföra våra Tjänster.

6. Avtalets giltighet

Detta avtal gäller tills vidare. Du har rätt att begära att bli avregistrerad som Bolagets Användare och säga upp detta avtal. Bolaget har också rätt att säga upp detta avtal. Du har dock inte möjlighet att säga upp detta avtal om du har en utestående betalning eller en tjänst som är föremål för uppsägningstid som inte löpt ut. Om avtalet sägs upp kommer användningen av Tjänsterna, inklusive de funktioner som tillhandahålls via vår app, inte längre att vara tillgängliga.

7. Elektronisk kommunikation

Genom att acceptera detta avtal godkänner du att Zaver får tillhandahålla dig all kommunikation, såsom betalningsinformation, fakturor, villkor, information vi måste tillhandahålla enligt lag samt annan information, på elektronisk väg. Information som tillhandahålls elektroniskt tillhandahålls via vår webbplats, app, meddelandefunktionen via Tjänsterna, den e-postadress som du uppgett till oss och/eller sms. Du ansvarar för att vi har din aktuella e-postadress samt mobilnummer så att vi kan kommunicera med dig elektroniskt. Om du behöver uppdatera din primära e-postadress, kan du uppdatera din e-postadress i vår app eller kontakta kundtjänst för att göra ändringen.

8. Överlåtelse eller överföring

Zaver har rätt att överlåta eller överföra rättigheterna och/eller skyldigheterna under detta avtal till ett närstående bolag till Zaver och/eller till tredje part. Användare har inte rätt att överlåta eller överföra några rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.

9. Betalningsförfrågan och begäran om utbetalning av kredit till betalningsmottagare

‍Med en betalningsförfrågan avses en elektronisk förfrågan om att erhålla betalning, som betalningsmottagaren genom Zavers Tjänster tillsänt en Användare genom sms och/eller e-post. Vid mottagande av sådan förfrågan erbjuds Användaren att fullgöra den betalning som efterfrågas. Användaren kan också ges möjlighet att lyfta en blancokredit. ​Kreditmedel utbetalas sedan till angiven betalningsmottagare på Användarens instruktion. I det fall en Användare beviljas kredit som utbetalas till en viss betalningsmottagare, men inte erhåller det som avtalats mellan parterna i fråga, accepterar Användaren att Bolaget inte kommer ersätta Användaren. Användarens betalningsansvar gentemot Bolaget (eller samarbetande tredje part) kommer dock att kvarstå och den kredit som lyfts måste återbetalas i enlighet med kreditavtalet som gäller för krediten.

Bolagets Tjänster kan också användas av juridiska personer som är anslutna till Bolagets Tjänster att göra utbetalningar till konsumenter. Vid mottagande av en förfrågan om att motta utbetalning erbjuds Användaren att bekräfta bankkonto för mottagande av betalningen. Sådant bankkonto ska uppfylla villkoren som anges i avsnitt 3.

10. Bolagets ansvar och Tjänsternas tillgänglighet

‍Bolaget garanterar inte att alla funktionaliteter som erbjuds via Tjänsterna alltid fungerar och ansvarar inte för förlust eller skada, varken direkt eller indirekt, som kan förorsakas till följd av att Tjänsten eller något tekniskt system som dessa beror av inte kan användas på grund av driftavbrott, underhåll eller andra kommunikationsstörningar hos Bolaget eller tredje man eller på grund av försenad handläggning på grund av nödvändig kontroll eller andra tekniska fel. Bolaget bär aldrig ansvaret för skada eller olägenhet som uppstår till följd av underleverantörs vårdslöshet, bristande samarbetsvilja eller oförmåga.

Bolaget ansvarar inte för skada eller olägenhet till följd av underlåtelse att fullgöra någon av sina förpliktelser gentemot Användaren enligt detta avtal, om underlåtelsen beror på ett hinder som ligger utanför Bolagets kontroll och Bolaget inte skäligen kunde ha förväntats förutspå, undvikit eller övervunnit hindret och/eller dess följder. ‍Bolaget ansvarar inte heller för förlust eller skada som orsakas av ett lands lagstiftning eller myndigheters beslut, underleverantörs beslut eller oförmåga, krigshandlingar, driftavbrott i det allmänna kommunikationssystemet, strejk, blockad, bojkott, lockout eller andra liknande omständigheter (force majeure). Förbehållet rörande strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget själv är föremål för, eller deltar i liknande konflikter. Om nämnda typer av händelser gör att Bolaget hindras från att genomföra transaktioner såsom utbetalningar eller annat, ska Bolaget genomföra transaktionen när hindret upphört.

Bolaget har inget ansvar gentemot den mottagande och accepterande parten i en Betalningsförfrågan för exempelvis det fall vederbörande inte erhåller den produkt eller tjänst som i Betalningsförfrågan avtalats mellan vederbörande och Betalningsmottagaren. Bolaget kan heller inte garantera, gå i god för, eller ta ansvar för att en Betalningsmottagare kommer fullgöra sina förpliktelser mot den accepterande parten i en Betalningsförfrågan. 

Bolaget ansvarar inte heller för skada eller olägenhet som uppstår till följd av att Användaren lämnat oriktiga, utdaterade eller på annat vis felaktiga bankkontouppgifter till Bolaget.

Det som föreskrivs i detta avsnitt gäller inte i de fall Bolaget ansvarar för förlust eller skada enligt tillämplig lag. 

11. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, patent och varumärken, samt alla andra rättigheter till innehållet på Zavers webbplats och app ägs och innehas av Zaver. Användarens nyttjande av någon av Zavers Tjänster innebär inte att några immateriella rättigheter överlåts till Användaren. Logotyper, varumärken och andra kännetecken som framgår på Zavers webbplats eller app,  eller på annat sätt används av Zaver, tillhör Zaver eller tredje part och får inte användas av Användaren utan uttryckligt samtycke.

12. Klagomål

Att du är nöjd är vår högsta prioritet - men skulle du inte vara det hjälper vi gärna till. Ett formellt klagomål kan du framföra om du anser att vi har begått ett konkret fel i hanteringen av ditt ärende. Bolaget har en klagomålsansvarig och följer Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter samt Finansinspektionens föreskrifter rörande klagomålshantering för betaltjänstleverantörer.

Klagomål avseende Tjänsten bör omgående framföras till Bolaget via det meddelandesystem som finns tillgängligt när du loggar in i vår app. Det går också bra att kontakta oss via mail på complaints@zaver.se eller via telefon på 08-551 062 60. Vid tvist med Bolaget har kund som är konsument möjlighet att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se). Du kan också vända dig till allmän domstol. Kostnadsfri vägledning kan lämnas av den kommunala konsumentvägledningen eller av Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm (www.konsumenternas.se).

13. Frink AB

Frink AB (genom varumärket Zaver), Sveavägen 59, 113 59 Stockholm, kan nås via mail på info@zaver.se eller via telefon på 08-551 062 60. Frink AB är ett betalningsinstitut registrerat hos Bolagsverket (www.bolagsverket.se) med org. nr. 559059-8420. Frink AB står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm (www.fi.se). Information om Bolagets tillstånd kan erhållas hos Finansinspektionen. Frink AB står också under tillsyn av Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad (www.konsumentverket.se). 

14. Jämkning

Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att detta avtal i sin helhet är ogiltigt utan i sådant fall ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar någon parts utbyte eller prestation enligt villkoren, skälig jämkning i villkoren ske.

15. Övrigt

Användaren får inte avslöja sina inloggningsuppgifter för någon obehörig och ingen annan förutom Användaren får använda dennes inloggningsuppgifter. Användaren ska snarast anmäla till Bolaget om det kan misstänkas att någon obehörig fått tillgång till dennes BankID eller tillhörande inloggningskod. Användaren ansvarar för alla åtgärder som vidtagits med dennes inloggningsuppgifter. Användaren ansvarar även för att på ett säkert sätt bevara och skydda sina inloggningsuppgifter.