Senast uppdaterad 11 mars 2024

Integritetspolicy rörande Frink AB:s (Zavers) tjänster.

1. Allmänt

Denna Integritetspolicy beskriver vad som gäller mellan dig som kund eller registrerad användare och Frink AB (i denna policy även benämnt som “Zaver” eller “vi”) i frågor rörande skydd och behandling av dina personuppgifter. 

Zaver är personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (“GDPR”). Denna Integritetspolicy beskriver hur Zaver, i egenskap av personuppgiftsansvarig, samlar in, sparar, behandlar, delar och överför dina personuppgifter när du besöker Zavers hemsida (zaver.com) eller använder Zavers tjänster. 

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du betalar med Zaver eller använder någon av Zavers tjänster. Därför har vi samlat all information om hur vi använder dina personuppgifter i den här Integritetspolicyn. Vi rekommenderar att du noggrant läser detta dokument innan du använder våra tjänster och kontaktar oss om du har några frågor. 

Frink AB, med adress Sveavägen 59, 113 59, Stockholm, Sverige, är registrerat hos Bolagsverket, org. nr. 559059-8420.  Du kan kontakta oss genom att ringa 08 551 062 60, genom e-post till info@zaver.se eller via meddelandesystemet i Zaver-appen. Zaver har ett dataskyddsombud och ett internt team som hanterar dataskyddsfrågor. Du kan nå dem på dpo@zaver.se

Denna policy innehåller även information om vår behandling av personuppgifter om företrädare och andra individer relaterade till handlare samt individer som söker lediga tjänster hos Zaver, se punkt 11-12 i denna policy.

3. Dina dataskyddsrättigheter

Rätt till att bli informerad

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi informerar dig genom denna integritetspolicy och genom att svara på dina frågor.

Rätt att få tillgång till din data

Du har rätt att när som helst, och kostnadsfritt, begära information från oss om huruvida vi behandlar personuppgifter som berör dig eller inte. Din rätt inkluderar tillgång till följande information:

 • information om syftet med behandlingen;
 • de kategorier av personuppgifter som berörs;
 • de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifter har lämnats eller kommer att lämnas ut;
 • i den mån det är möjligt, den tänkta perioden under vilken dina personuppgifter kommer att lagras; eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa den perioden (t.ex. lagstadgade lagringsperioder);
 • din rätt att begära rättelse eller radering av din personuppgifter eller begränsning av behandling av personuppgifter som rör dig eller att invända mot sådan behandling;
 • din rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet;
 • när data inte samlas in från dig, information om dess källa;
 • huruvida dina personuppgifter är föremål för ett automatiserat individuellt beslut i den mening som avses i art. 22 GDPR (så kallad “profilering”), och om så är fallet, vilka beslutskriterier som ligger till grund för ett sådant automatiserat individuellt beslut (logik) eller vilka effekter och omfattning det automatiserade individuella beslutet kan ha för dig;
 • om personuppgifter överförs till ett tredje land utanför tillämpningsområdet för GDPR har du rätt till information om huruvida, och i så fall, baserat på vilka garantier, en lämplig skyddsnivå som avses i art. 45, 46 GDPR säkerställs hos datamottagaren i tredje land;
 • tillgång till information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredje land eller till en internationell organisation. Om så är fallet har du också rätt att få information om tillämpliga garantier kopplade till överföringen.

Vi har inkluderat ovanstående information i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss om du har några frågor eller vill ha mer information om hur vi behandlar dina uppgifter.

 

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att Zaver korrigerar information som du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att Zaver kompletterar information som du anser är ofullständig. Detta innebär också att du har rätt att lägga till sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till syftet med personuppgiftsbehandlingen. Om uppgifter korrigeras på din begäran  är vi skyldiga att informera dem som vi har lämnat uppgifter till att en rättelse har skett. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig vara omöjligt eller innebära alltför stora ansträngningar. Du har också rätt att begära information om vem uppgifterna har lämnats till.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som rör dig och som Zaver innehar för fullgörande av ett avtal med dig, eller baserat på ditt samtycke, i ett maskinläsbart format. Detta gör att du kan använda datan någon annanstans, till exempel för att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig/mottagare, eller direkt till dig, under vissa förutsättningar. Den första kopian tillhandahålls kostnadsfritt.

 

Rätt att få din information raderad (“Rätten att bli glömd”)

Du har rätt att begära att Zaver raderar dina personuppgifter om något av följande skäl föreligger:

 1. personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades;
 2. du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på enligt artikel 6(1)(a), eller artikel 9(2)(a) GDPR, och där det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
 3. du invänder mot behandlingen enligt artikel 21(1) GDPR och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller den registrerade invänder mot behandlingen enligt artikel 21(2) GDPR;
 4. personuppgifterna har behandlats olagligt;
 5. personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unions- eller medlemsstatslagstiftningen som den registeransvarige är föremål för; eller
 6. personuppgifterna rör barn och har samlats in i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8(1) GDPR. 

 

Det är dock viktigt att poängtera att rätten att få din information raderad inte är absolut. Det finns situationer där vi inte kan eller tillåts radera dina uppgifter, till exempel när uppgifterna är nödvändiga att behandla för det ändamål för vilket uppgifterna samlades in, eller när vårt intresse av att behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse av att få dem raderade eller när vi måste behålla uppgifterna på grund av krav enligt lag. Dessa skyldigheter hindrar oss från att omedelbart radera viss information.

 

Rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling

Du har rätt att invända mot vår behandling som sker baserat på berättigat intresse (artikel 6(1)(f) GDPR).

Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter, får vi fortsätta att behandla dina personuppgifter om det kan påvisas att det finns berättigade skäl för att de uppgifterna behöver behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen utförs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att återkalla samtycke

I de fall där Zaver behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet innebär att vi slutar med behandlingen men påverkar inte den behandling vi redan utfört.

 

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att Zaver begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar. Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om du anser att uppgifterna är felaktiga, att vår behandling är olaglig eller att vi inte behöver informationen för ett specifikt ändamål. Du kan också begära en begränsning av behandlingen medan du väntar på vår bedömning angående om vårt intresse av att behandla dina uppgifter väger tyngre än din rätt att inte få dessa uppgifter behandlade. Du informeras när begränsningen upphör att gälla.

Rätt att invända mot ett automatiserat beslut som i betydande grad påverkar dig
Du har rätt att invända mot ett automatiserat beslut som fattats av Zaver om detta beslut innebär rättsliga konsekvenser eller utgör ett beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Om du invänder mot ett automatiserat beslut kommer beslutet manuellt granskas av en anställd  för att säkerställa att det är korrekt, med hänsyn till eventuell ytterligare information som du lämnar till oss.

Rätt till reklamspärr 

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Skriv till Zaver via meddelandesystemet i Zaver-appen eller via e-post till info@zaver.se så hjälper vi dig med din begäran. 

3. Vilka personuppgifter vi samlar in och varifrån dessa kommer 

I denna del beskriver vi vilka kategorier av personuppgifter som vi samlar in och varifrån vi samlar in informationen (källa).  

Kontakt- och identifikationsuppgifterNamn, födelsedatum, personnummer, folkbokföringsadress, mobiltelefonnummer, e-postadress, titel, sysselsättning, kön, leverans- och faktureringsadress, nationalitet, inkomstuppgifter, anställning och anställningshistorik, foton på ditt ID-kort etc. Observera att personnummer inte hämtas från personer som inte har svenskt personnummer eller personer bosatta utanför Sverige.

Informationen inhämtas från dig och, för att verifiera uppgifterna, från tredje part. I del 7 i denna policy kan du se vilka företag vi jobbar med. 

Information om din ekonomiInformation om till exempel din inkomst, eventuella krediter, betald skatt, negativ betalningshistorik och tidigare kreditgodkännanden. Information från dina andra bankkonton och andra typer av konton som du väljer att koppla till tjänsten, samt information som kontonummer, bank, transaktionshistorik från dina anslutna konton samt saldon och tillgångar. Vi kan också behandla information om källan till medel och bevis på medel.

Informationen samlas in från kreditupplysningsföretag och dig. Se del 7 i denna policy. Denna behandling innebär profilering och utgör ett automatiserat beslut, se del 5 för mer information.


Transaktionshistorik och information kring din användning av våra och våra partners tjänster
Information om utestående skuld, historisk skuld och återbetalningshistorik. Information om vilken eller vilka tjänster du har använt samt hur du har använt dem.

Dessa uppgifter kommer från oss eller våra affärspartners. Denna behandling innebär profilering och utgör ett så kallat automatiserat beslut, se ytterligare information i del 5. 

Information som anger transaktionens syfte och artInformation om till exempel vilken typ av vara eller tjänst som du köpt och varifrån du har köpt varan, information om online varukorg 

När du använder Bolagets tjänster för att skicka en betalningsförfrågan (för att få betalt) eller accepterar en Betalningsförfrågan (för att betala) ber vi om information om transaktionen i fråga. Informationen samlas in från handlaren och/eller från dig som använder våra tjänster. 

BetalningsinformationClearing- och löpnummer för bankkonton, bankkontonummer, bankens namn, tidpunkten för betalning, ägande av bankkonto.

Informationen inhämtar vi från dig och/eller från en motpart i en transaktion.

Information om elektroniska legitimeringar och elektroniska signeringarInformation inkluderar förutom namn och personnummer exempelvis BankID-serienummer. 

Om du är bosatt i Sverige eller är en medborgare i Sverige kommer vi att inhämta information om elektronisk identifiering och elektroniska signaturer. Informationen inhämtas från Finansiell ID-Teknik AB (BankID) för att vi ska kunna identifiera dig. 

Teknisk användardata och enhetsinformationTeknisk data såsom huruvida sms och e-post nått fram till dig, hur lång tid det tar för sidor att laddas, eventuella fel som uppstått och datum och tid när du använde tjänsten. Enhetsinformation innefattar information om din telefon eller dator såsom IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk plats, operativsystem, plattform, skärmupplösning, hur snabb den anslutning du använder är samt annan liknande information. 

När du använder våra tjänster samlas teknisk användardata och enhetsinformation in från din enhet och från oss. Denna behandling kan innebära att profilering sker, se ytterligare information i del 5.  

Information om dina kontakter med Zavers kundtjänstChattkonversationer, e-postkorrespondens och inspelade telefonsamtal. 

Den här informationen samlas in från dig när du tar kontakt med vår kundtjänst.


Information rörande PEP-status och sanktioner
Listor över personer som utgör s.k. politiskt exponerade personer (“PEP”) och sanktionslistor inkluderar information såsom namn, födelsedatum, personnummer (om tillämpligt), födelseplats, yrke eller position, och anledningen till att personen finns på respektive lista. 

Zaver samlar in information från dig samt från tredje parter för att utreda om du har en politiskt utsatt ställning eller är närstående till en sådan person (PEP/RCA-status). Vidare inkluderar sådan informationsinhämtning avstämning mot sanktionslistor. Denna behandling innebär att profilering görs och att ett så kallat automatiserat beslut tas. Se ytterligare information i del 5.  


Känsliga personuppgifter och lagöverträdelser
Känsliga personuppgifter är uppgifter om politisk åsikt, religiös övertygelse och/eller hälsouppgifter eller uppgifter rörande lagöverträdelser.

Informationen samlas in från dig och tredje part som tillhandahåller PEP och sanktionslistor, då känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser kan förekomma i information som tillhandahålls genom PEP- och sanktionslistor. Information som samlas in via kategorierna transaktionshistorik och och information kring din användning av våra och våra partners tjänster samt information om din ekonomi, såsom transaktionshistorik från dina anslutna konton kan också innehålla känsliga personuppgifter.

4. Syfte och rättslig grund för behandlingen

Anledning till behandlingen.
Vilka kategorier av uppgifter som behandlas (enligt ovan).
Rättslig grund.
Profilering och automatiserat beslutsfattande.
Hur länge vi behandlar uppgifterna för respektive ändamål. För information om hur länge vi sparar dina uppgifter, se del 8.
För att säkerställa din identitet och verifiera dina uppgifter.
 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.
 • Information om elektroniska legitimeringar och elektroniska signeringar (gäller endast i Sverige).
 • Rättslig förpliktelse (artikel 6(1)(c) GDPR), för att fastställa din identitet enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 
 • För att verkställa och utföra Zavers avtal, eller i förekommande fall handlarens/Zavers samarbetspartners avtal med dig (artikel 6(1)(b) GDPR)
Ja
Så länge du använder våra tjänster.
För att bedöma våra finansiella risker i samband med dina kreditansökningar.
 • Information om din ekonomi.
 • Transaktionshistorik och information kring din användning av våra och våra partners tjänster.
 • För att verkställa och utföra Zavers avtal, eller i förekommande fall handlarens/Zavers samarbetspartners avtal med dig (artikel 6(1)(b) GDPR).
 • Rättslig förpliktelse (artikel 6(1)(c) GDPR), i enlighet med § 12 i den svenska konsumentkreditlagen.
 • Berättigat intresse. Behandlingen bygger också på en intresseavvägning (artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har Zaver kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att utföra kreditriskbedömningar för att minska Zavers kreditriskexponering och minska kreditförluster. Vi säkerställer att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Du kan kontakta oss för mer information om hur intresseavvägningen gjorts.
Ja
När kreditbedömningen genomförs.
För att motverka att Zavers tjänster används som ett led i penningtvätt och finansiering av terrorism, bedrägeri eller i samband med annan brottslighet och utföra riskbedömningar.Zaver övervakar också transaktioner, genomför riskbedömningar och skapar riskmodeller för att motverka att bolagets tjänster används som ett led i penningtvätt och finansiering av terrorism, bedrägeri eller annan brottslighet.
 • Alla kategorier av uppgifter kan komma att behandlas i detta syfte.
 • För att verkställa och utföra Zavers avtal, eller i förekommande fall handlarens/Zavers samarbetspartners avtal med dig (artikel 6(1)(b) GDPR).
 • Berättigat intresse. Behandlingen bygger också på en intresseavvägning (artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har Zaver kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att utföra riskbedömningar och skapa riskmodeller för att motverka att Zavers tjänster används i samband med brottslighet. Vi säkerställer att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Du kan kontakta oss för mer information om hur intresseavvägningen gjorts.
 • Rättslig förpliktelse (artikel 6(1)(c) GDPR), att fastställa din identitet enligt, utföra riskbedömningar och övervaka transaktioner i enlighet med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och tillämpliga lagar om sanktioner.
 • Om vi behandlar känsliga personuppgifter, är den rättsliga grunden för vår behandling ditt samtycke (artikel 6(1)(a) eller 9(2)(a) GDPR) eller att behandlingen är nödvändig för att följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och/eller sanktionslagar.
Ja
Denna behandling pågår så länge som vi enligt lag är skyldiga att spara dina uppgifter, i allmänhet fem år (i sällsynta fall 10 år) från det att förhållandet/transaktionen upphörde.
För att kunna genomföra en transaktion.
 • Betalningsinformation.
 • Information om transaktionens syfte och art.
 • För att verkställa och utföra Zavers avtal, eller i förekommande fall handlarens/Zavers samarbetspartners avtal med dig (artikel 6(1)(b) GDPR).
 • Berättigat intresse. Behandlingen bygger på en intresseavvägning (artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har Zaver kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att kunna bedriva vår verksamhet och genomföra den aktuella transaktionen. Vi säkerställer att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Du kan kontakta oss för mer information om hur intresseavvägningen gjorts.
Nej
Så länge du använder våra tjänster.
För att upprätthålla en hög nivå av skydd och säkerhet (t.ex. nätverks- och informationssäkerhet) för oss och våra användare
 • Kontakt och identifikationsuppgifter.
 • Teknisk användardata och enhetsinformation
 • Berättigat intresse. Behandlingen bygger på en intresseavvägning (artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har Zaver kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att kunna säkerställa nätverks- och informationssäkerhet.  Vi säkerställer att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Det ligger också i ditt intresse som kund att vi säkerställer en hög nivå av nätverks- och informationssäkerhet. Du kan kontakta oss för mer information om hur intresseavvägningen gjorts.
 • Ditt samtycke (artikel 6(1)(a) GDPR). De uppgifter Zaver behandlar i syfte att upprätthålla en hög skydds- och säkerhetsnivå kan även användas i kombination med annan data som samlas in genom ditt samtycke (genom cookies), i form av sammanlagd information om användaren, såsom IP-adress.
Nej
När du använder tjänsten och under en period av sju dagar efter att du senast använde vår tjänst.
För att genomföra produktutveckling, produkttestning, ta fram statistik för att analysera betalningsmönster och betalningsvolymer på olika marknader, regioner eller branscher för att utvärdera och förbättra våra kreditriskmodeller och våra produkter. Om möjligt anonymiserar vi  dina uppgifter..
 • Information om din ekonomi.
 • Transaktionshistorik och information kring din användning av våra tjänster och våra partners tjänster.
 • Information om transaktionens syfte och art.
 • Kontakt och identifikationsuppgifter.
 • Berättigat intresse. Behandlingen bygger på en intresseavvägning (artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har Zaver kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att kunna utföra analyser och ta fram statistik för att kunna genomföra produktutveckling och kontinuerligt utvärdera och förbättra våra kreditriskmodeller samt produkter. Vi säkerställer att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Du kan kontakta oss för mer information om hur intresseavvägningen gjorts. 
Ja, profilering
Denna behandling sker under hela den period under vilken vi måste behålla informationen i systemen, till exempel för att fullfölja avtalet med dig eller för att följa tillämplig lag.
För att skydda Zaver från rättsliga anspråk och skydda Zavers legala rättigheter, till exempel för att hantera klagomål och anspråk, eller i rättsprocesser för att säkerställa att våra tjänster inte används i strid med gällande villkor.
 • Alla kategorier av personuppgifter kan bli aktuella för behandling.

  Zaver kan samla  in ytterligare uppgifter om dig från andra källor, bland annat allmänt tillgänglig information på internet, i den mån det är relevant för att skydda Zaver från rättsliga anspråk och skydda Zavers legala rättigheter i en pågående tvist eller andra rättsliga förfaranden.
 • För att verkställa och utföra Zavers avtal, eller i förekommande fall handlarens/Zavers samarbetspartners avtal med dig (artikel 6(1)(b) GDPR)
 • Berättigat intresse. Behandlingen bygger på en intresseavvägning (artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har Zaver kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att kunna skydda oss från rättsliga anspråk. Vi säkerställer att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Du kan kontakta oss för mer information om hur intresseavvägningen gjorts.
 • Om vi behandlar känsliga personuppgifter är den rättsliga grunden för vår behandling ditt samtycke (artikel 9(2)(a) GDPR) eller att behandlingen är nödvändig för att följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och/eller sanktionslagar. Om vi behandlar uppgifter insamlade genom cookies  är den rättsliga grunden för detta ditt samtycke.
Nej
Behandlingen kan ske upp till tre till tio år efter att ditt avtal med oss har sagts upp, beroende på gällande preskriptionstid. I Tyskland är den tillämpliga preskriptionstiden tre år och i Sverige är den tillämpliga preskriptionstiden 10 år.
För att marknadsföra Zavers produkter och tjänster till dig samt för att avgöra vilken typ av marknadsföring du ska få.
 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.
 • Transaktionshistorik och information kring din användning av våra tjänster och våra partners tjänster.
 • Teknisk användardata och enhetsinformation.
 • Information om transaktionens syfte och art.
 • Berättigat intresse. Behandlingen bygger på en intresseavvägning (artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har Zaver kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att kunna skicka erbjudanden och annan marknadsföring till dig samt att kunna identifiera vilken typ av marknadsföring du ska få. Vi säkerställer att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Du kan kontakta oss för mer information om hur intresseavvägningen gjorts. 
 • Ditt samtycke (artikel 6(1)(a) GDPR). De uppgifter Zaver behandlar i marknadsföringssyfte kan även användas i kombination med annan data som samlas in genom ditt samtycke (genom cookies), i form av sammanlagd information om användaren, såsom IP-adress, intressen (var användaren har klickat etc.).
Ja
Tills ditt avtal med oss sägs upp, eller om du meddelar oss att du inte vill ta emot marknadsföring.
För att förvärva och överlåta aktuell skuld. Vi kan även överföra personuppgifter för detta ändamål, se del 7 i denna policy.
 • Kontakt och identifikationsuppgifter. 
 • Information om din ekonomi.
 • Information om transaktionens syfte och art.
 • Transaktionshistorik och information kring din användning av våra tjänster och våra partners tjänster.
 • Berättigat intresse. Behandlingen bygger på en intresseavvägning (artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har Zaver kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att kunna förvärva och sälja utestående kredit som en del av att bedriva vår verksamhet på ett sätt som vi finner lämpligt. Vi säkerställer att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Du kan kontakta oss för mer information om hur intresseavvägningen gjorts.
Nej
Behandlingen får utföras under den tid som skulden är obetald.
För att förvärva, indriva och sälja förfallna fordringar. Vi kan även komma att överföra personuppgifter till inkassobyråer för detta ändamål, se del 5.
 • Kontakt och identifikationsuppgifter.
 • Information om din ekonomi.
 • Information om transaktionens syfte och art.
 • Transaktionshistorik och information kring din användning av våra tjänster och våra partners tjänster.
 • Berättigat intresse. Behandlingen bygger på en intresseavvägning (artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har Zaver kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att kunna förvärva och sälja förfallna fordringar som en del av att bedriva vår verksamhet på ett sätt som vi finner lämpligt. Vi säkerställer att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Du kan kontakta oss för mer information om hur intresseavvägningen gjorts.
Ja
Denna behandlingen får ske till dess att skulden har reglerats.
För att dela din uppgifter med de kategorier av mottagare som beskrivs i del 7 i denna policy ( såsom leverantörer och underleverantörer, myndigheter, tredje parter i en transaktion, banker, säljare och köpare av skulder etc.).
 • Alla kategorier av personuppgifter kan bli aktuella för behandling.
 • Varierar beroende på mottagare, se del 6 i denna policy.
Nej
Varierar beroende på mottagare men behandlingen kan ske under hela den period under vilken vi måste behålla uppgifterna i systemen, se del 8.
För att hantera vår relation/avtal med dig, till exempel skapa och skicka information till dig i elektroniskt format såsom fakturor och påminnelser.
 • Alla kategorier av personuppgifter kan bli aktuella för behandling.
 • För att verkställa och utföra Zavers avtal, eller i förekommande fall handlarens/Zavers samarbetspartners avtal med dig (artikel 6(1)(b) GDPR).
 • Om vi behandlar känsliga personuppgifter eller information insamlad från cookies är den rättsliga grunden för vår behandling ditt samtycke (artikel 9(2)(a) GDPR).
Nej
Tills ditt avtal med oss sägs upp. Vänligen observera att vi kan komma att behålla denna information i upp till tre år för tyska användare och upp till tio år för svenska användare, på grund av preskriptionstiden, se del 8.
För vår bokföring och redovisning i enlighet med bokföringslagar samt utföra beräkningar och uppfylla rapporteringskrav enligt gällande regler för betalningsinstitut.
 • Kontakt och identifikationsuppgifter.
 • Information om transaktionens syfte och art.
 • Transaktionshistorik och information kring din användning av våra tjänster och våra partners tjänster.
 • Information om din kontakt med Zavers kundtjänst.
 • Betalningsinformation.
 • Rättslig förpliktelse (artikel 6(1)(c) GDPR), enligt bokföringslagen (1999:1078) och annan tillämplig lag för betalningsinstitut (inklusive GDPR).
Nej
Under den period som bokföringen upprättas och rapportering förbereds och arkiveras. Observera att vi behöver behålla denna information i 5 till 7 år efter det år då informationen registrerades, se del 8.

5. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper, till exempel din ekonomi, personliga preferenser, beteende eller vistelseort.

Zavers och Zavers partners beslut om huruvida de ska erbjuda en av Zavers betalningsmetoder samt fastställning av risken för bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism baseras enbart på automatiserade beslut som inkluderar profilering. Inom ramen för riskkontrollen och kontrollen av huruvida en eller flera av Zavers betalmetoder kan erbjudas  används uppgifter från kreditupplysningsföretagen (se del 7), uppgifter från organ som tillhandahåller PEP- och sanktionslistor samt uppgifter som vi har om dig. Baserat på statistiska metoder (särskilt metoder för logistisk regression eller andra statistiska, delvis automatiserade optimeringsmodeller) skapas en prognos, framför allt om betalningssannolikhet och i förekommande fall risker för bedrägerier och missbruk, både genom jämförelser med grupper av människor som tidigare uppvisat liknande betalningsbeteende och genom historiska analyser av bedrägerimönster (särskilt genom extrapolering till våra målgrupper). Zavers och Zavers partners riskmodeller inkluderar ett stort antal andra faktorer såsom intern kreditriskbenägenhet och den allmänna riskbedömningen som görs av respektive verksamhet.

Om du inte blir godkänd vid de ovan beskrivna automatiserade besluten kommer du inte att få tillgång till våra tjänster, såsom våra betalningssätt. Zaver har flertalet säkerhetsmekanismer för att kontrollera att besluten är korrekta, vilket bland annat innebär löpande översikter av våra beslutsmodeller, och stickprov i enskilda fall. Om du är missnöjd  med ett  beslut  kan du vända dig till oss så granskar vi ditt ärende.

Profilering och automatiserat beslutsfattande kan dessutom komma att användas av Zaver för marknads- och kundanalys samt marknadsföring. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter där ändamålet är direktmarknadsföring, se avsnitt  2.

6. Lagring och tredjelandsöverföring

Dina personuppgifter lagras och behandlas i elektroniska datahanteringssystem som administreras av Zaver. Zaver lagrar och hanterar i huvudsak dina personuppgifter inom EU/EES. När vi delar dina personuppgifter säkerställer vi att mottagaren behandlar dem i enlighet med denna policy, till exempel genom att ingå så kallade dataöverföringsavtal eller personuppgiftsbiträdesavtal med mottagarna. 

Zaver kan komma att överföra dina personuppgifter till mottagare som finns i länder utanför EU/EES. Detta görs endast om adekvat skyddsnivå föreligger för uppgifterna i det land dit de överförs eller där de lagras eller om Zaver (eller i förekommande fall, vårt personuppgiftsbiträde) har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, såsom bindande företagsbestämmelser eller standardavtalsklausuler.

7. Vem vi delar dina personuppgifter med och var informationen överförs

Leverantörer och underleverantörer – Leverantörer och underleverantörer inkluderar tredje part som endast har rätt att behandla de personuppgifter som Zaver överför till dessa tredje parter på uppdrag av Zaver, det vill säga så kallade personuppgiftsbiträden. Exempel på sådana leverantörer och underleverantörer som Zaver använder är leverantörer av mjukvara och datalagring, konsulter (juridiska-, risk- och teknikkonsulter). Alla kategorier av personuppgifter kan komma att delas med leverantörer och underleverantörer. Leverantörer och underleverantörer kommer dock endast att ha tillgång till dina uppgifter i den utsträckning och under den period som är nödvändig för att tillhandahålla den relevanta tjänsten. Vi säkerställer att leverantörerna och underleverantörerna behandlar uppgifterna i enlighet med denna policy. Zaver har ett berättigat intresse av att kunna få tillgång till dessa tjänster och dess funktionalitet (artikel 6(1)(f) GDPR). Vi säkerställer att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. 

Vi använder Google Workspace för e-postkommunikation, internt samarbete och lagring och vi använder Amazon Web Services (AWS) för molntjänster, inklusive hosting av molnbaserade IT-system. Därigenom kan tillgång till deras uppgifter från ett tredjeland inte uteslutas, se ytterligare detaljer i avsnitt 6 ovan.

Myndigheter – Zaver kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen, myndigheter med tillsyn över finansmarknaden, skattemyndigheter eller andra myndigheter och domstolar. Alla kategorier av personuppgifter kan komma att delas med myndigheter. Personuppgifter delas med myndigheter när vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller i vissa fall om du har bett oss om det, eller om det krävs för att hantera skatteavdrag eller motverka brott. Beroende på myndighet och syfte så är de rättsliga grunderna för att följa tillämplig lag (artikel 6(1)(c) GDPR), att uppfylla avtalet med dig (artikel 6(1)(b) GDPR), eller Zavers berättigade intresse av att skydda sig mot brott (artikel 6(1)(b) GDPR). När vi överför uppgifter baserat på vårt berättigade intresse säkerställer vi att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Med tredje part i en transaktion när du använder våra tjänster, till exempel handlare och andra användare – Information såsom identitets- och kontaktinformation, betalningsinformation och information som anger syftet och arten av transaktionen kan kommas att delas med tredje part som är involverade i hanteringen  av en transaktion. Detta inkluderar andra användare som du skickar eller tar emot pengar från. Om du har gjort ett köp från en handlare kan vi förse handlaren, från vilken du gjorde köpet, med den information den behöver för att korrekt utföra och hantera din beställning. Denna information är föremål för den relevanta handlarens integritetspolicy. Den rättsliga grunden för att dela din information med andra parter i en transaktion är antingen att fullgöra ett avtal med dig (artikel 6(1)(b) GDPR) eller baserat på Zavers berättigade intresse att bedriva sin verksamhet (artikel 6(1)(f) GDPR). Alla dessa tredje parter finns inom EES. När vi överför uppgifter baserat på vårt berättigade intresse säkerställer vi att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Banker, betaltjänstleverantörer, finansiella institut, leverantörer av kontoinformationstjänster och Bankgirot – Banker, betaltjänstleverantörer, finansiella institut, leverantörer av kontoinformationstjänster och Bankgirocentralen BGC AB (Bankgirot) tillhandahåller tjänster till Zaver för att genomföra och administrera elektroniska betalningar genom en mängd olika betalningsmetoder. Zaver kan komma att dela information såsom identitets- och kontaktinformation, betalningsinformation och information som anger syftet och arten av transaktionen med dessa företag för att möjliggöra transaktionen som du är en part i. När du väljer att betala med Swish (endast tillgängligt i Sverige) kommer Zaver att dela information om transaktionen med Swedbank AB (publ). Om du väljer att betala via en betalningsmetod som tillhandahålls av en extern betaltjänstleverantör som är tillgänglig via Zavers tjänster (t.ex. Trustly), kan Zaver dela alla kategorier av personuppgifter med dessa tredjeparts betaltjänstleverantörer. Överföringen av uppgifter sker för att fullgöra avtalet med handlaren och/eller för att fullgöra avtalet med dig (artikel 6(1)(b) GDPR). Om du inte har ett avtal med Zaver baseras delningen på Zavers berättigade intresse (artikel 6(1)(f) GDPR) att utföra sin verksamhet. Alla dessa tredje parter finns inom EES. När vi överför uppgifter baserat på vårt berättigade intresse säkerställer vi att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. 

Tredje part som förvärvar  utestående fordringar -  Zaver kan komma att överföra din aktuella skuld till externa parter som köper fordringar som ännu inte förfallit . Vid överföring av din skuld till en sådan förvärvare och fortlöpande tills du betalar av skulden kommer Zaver dela din kontakt- och identifieringsinformation, information om din ekonomi, information om syftet och arten av transaktionen, transaktionshistorik och din användning av Zavers och Zavers partners tjänster. Köparen kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med dess egna integritetspolicy. Delningen av personuppgifter med olika köpare baseras på vårt berättigade intresse av att sälja utestående skulden som en del av vår affärsverksamhet (artikel 6(1)(f) GDPR). När vi överför uppgifter baserat på vårt berättigade intresse  säkerställer vi att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Alla skuldförvärvare finns inom EES.

Inkassoföretag - Zaver kan komma att dela din information när vi säljer eller lägger ut indrivning av obetalda förfallna fordringar genom en tredje part, till exempel ett inkassoföretag. Zaver kommer att dela din kontakt- och identifieringsinformation, information om din ekonomi, information om syftet och arten av transaktionen, transaktionshistorik och din användning av Zavers och Zavers partners tjänster. Delningen av dessa uppgifter baseras på vårt berättigade intresse av att driva in eller sälja skulder (artikel 6(1)(f) GDPR).  När vi överför uppgifter baserat på vårt berättigade intresse så säkerställer vi att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Inkassoföretag som vi kan komma att överföra dina uppgifter till är bland annat Arvato Finance AB (Sverige) och Paigo GmbH (Tyskland). Vänligen observera att om vi överför obetalda förfallna fordringar till inkassobolag så kan sådana bolag i sin tur dela information om dina sen betalningar till ett kreditbolag, vilket kan påverka din kreditvärdighet.

Sociala medieföretag - Om du kontaktar oss via sociala medier såsom Facebook, LinkedIn eller Instagram så kommer dina personuppgifter också att samlas in och behandlas av dessa företag, i enlighet med deras integritetspolicy, se del 6 angångende överföring av data till tredjeland. Delningen av information med sociala medieföretag utförs för att uppfylla avtalet med dig (artikel 6(1)(b) GDPR), se del 6 angående överföring av data till tredjeland.

En person som innehar en fullmakt åt dig - Zaver kan komma att dela dina personuppgifter med en person som har rätt att få tillgång till dem enligt en fullmakt. Denna behandling utförs för att underlätta din kontakt med oss (genom ombud), och sker baserat på ditt samtycke (artikel 6(1)(a) GDPR).

Företag som tillhandahåller PEP/sanktionslistor – Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller PEP/sanktionslistor för att kontrollera huruvida du är en politiskt utsatt person eller en släkting eller närstående till en sådan person (PEP/RCA-status). Dessutom kontrollerar dessa företag om du finns med på någon sanktionslista. Zaver delar ditt namn, födelsedatum och i förekommande fall ditt personnummer med Trapets AB för att få information från PEP och sanktionslistor. Zaver delar din information för att uppfylla en rättslig förpliktelse (artikel 6(1)(c) GDPR), eftersom de företag som tillhandahåller PEP/sanktionslistor har information som Zaver behöver för att följa sanktioner och uppnå kundkännedom i enlighet med tillämpliga lagar som rör penningtvätt och finansiering av terrorism. Behandlingen kan också baseras på Zavers berättigade intresse (artikel 6(1)(f) GDPR) att bedöma risken kopplad till en specifik användare för att säkerställa att Zavers tjänster inte används i samband med penningtvätt, finansiering av terrorism eller annat brott (t.ex. när Zaver inte har någon skyldighet att följa tillämpliga lagar som rör penningtvätt och finansiering av terrorism). När vi överför uppgifter baserat på vårt berättigade intresse  säkerställer vi att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. 

Kreditupplysningsföretag Om du ansöker om att få använda en tjänst som innebär att kredit lämnas till dig av oss, den aktuella handlaren eller av annan tredje part (i förekommande fall) kommer vi dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag. Dina personuppgifter delas med kreditupplysningsföretagen för att bedöma din kreditvärdighet i samband med din kreditansökan, för att bekräfta din identitet och din kontaktuppgifter samt för att skydda oss, handlaren, samarbetspartners, användare och kunder från bedrägerier. Zaver delar din information baserat på Zavers berättigade intresse (artikel 6(1)(f) GDPR), eftersom kreditupplysningsföretagen har information om din ekonomi som är viktig för att säkerställa en korrekt bedrägeri- och kreditbedömning. När vi överför uppgifter baserat på vårt berättigade intresse säkerställer vi att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Kreditupplysningsföretagen behandlar dina personuppgifter i enlighet med deras egna integritetspolicy.

 

I Sverige skickar vi ditt personnummer till kreditupplysningsföretag för att få en kreditupplysning om dig. Kreditupplysningsföretagen kommer att informera dig om att Zaver eller vår samarbetspartner har begärt kreditupplysningar. Kreditupplysningsföretaget behandlar dina personuppgifter i enlighet med deras egna integritetspolicy. Längre ned kan du se de företag vi samarbetar med i Sverige.

 

I Tyskland kommer vi att skicka ditt namn, adress, födelsedatum och telefonnummer till kreditupplysningsföretagen för att få information om dig. Zaver delar dina uppgifter för att möjliggöra en kreditprövning, inhämtning av information för att bedöma risken för utebliven betalning baserat på statistiska metoder med hjälp av adressdata och för att verifiera din adress (kontrollera leveranskapacitet). Längre ned kan du se vilka företag vi samarbetar med i Tyskland.

 

Myndigheter och/eller företag som tillhandahåller identitetsinformation och bedrägeribekämpning – Dina personuppgifter kommer att delas med företag och myndigheter som utför identitetskontroller och bedrägeribekämpning. Zaver överför ditt namn, adress, födelsedatum och telefonnummer för att verifiera din identitet och riktigheten av de uppgifter du har lämnat, samt för att bekämpa bedrägerier och brott. Zaver delar din information utifrån Zavers berättigade intresse (artikel 6(1)(f) GDPR), eftersom de bedrägeriförebyggande myndigheterna och de företag som erbjuder verifiering av identitet har information om bedrägeriaktiviteter och identitetsbekräftelser som är nödvändiga för att Zaver ska ha möjlighet att minska antalet bedrägerier. När vi överför uppgifter baserat på vårt berättigade intresse säkerställer vi att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. De företag och myndigheter som vi arbetar med är listade nedan. Dessa företag och myndigheter kan komma att behandla dina uppgifter i enlighet med sin egna integritetspolicy.

 

 

Kreditupplysningsföretag och företag som tillhandahåller identitetsinformation och bedrägeribekämpning  som vi arbetar med

 

Sverige

 

Vi arbetar med följande företag för identitetskontroller 

SPAR (Statens personadressregister), https://www.statenspersonadressregister.se/master/start/dina-personuppgifter

 

Roaring Group AB

Svärdvägen 7

182 33 Danderyd

https://www.roaring.io/sv/personuppgiftspolicy/


Vi arbetar med följande företag gällande kreditupplysningar:

 

Bisnode Kredit AB
Rosenborgsgatan 4-6

169 93 Solna

https://www.bisnode.se/dataskydd/personuppgifter/behandlingar-i-sverige/personuppgifter-kreditupplysningsverksamheten/ 

 

UC AB

117 88 Stockholm

https://www.uc.se/upplysningskopian/

 

Tyskland

SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5

65201 Wiesbaden, Tyskland

https://www.schufa.de/schufa-en/data-privacy/

 

Infoscore Consumer Data GmbH  (Experian) 

Rheinstr. 99

76532 Baden-Baden Germany 

Detaljerad information i enlighet med art. 14 GDPR, det vill säga information om affärsändamål, om ändamålet med lagringen av uppgifter, om mottagaren av uppgifterna, om rätten till självexponering, om rätten till radering eller rättelse etc. finns i bilagan eller i följande länk: https://www.experian.de/icd-infoblatt

finAPI GmbH

Adams-Lehmann-Straße 44

80797 München, Germany

Detaljerad information i enlighet med art. 14 GDPR, det vill säga information om affärsändamål, om ändamålet med lagringen av uppgifter, om mottagaren av uppgifterna, om rätten till självexponering, om rätten till radering eller rättelse etc. finns i bilagan eller i följande länk:

https://www.finapi.io/en/data-protection-policy/

 

Österrike

finAPI GmbH

Adams-Lehmann-Straße 44

80797 München, Germany

Detaljerad information i enlighet med art. 14 GDPR, det vill säga information om affärsändamål, om ändamålet med lagringen av uppgifter, om mottagaren av uppgifterna, om rätten till självexponering, om rätten till radering eller rättelse etc. finns i bilagan eller i följande länk:

https://www.finapi.io/en/data-protection-policy/

Experian Austria GmbH

Gumpendorfer Straße 21,

1060 Vienna, Österrike

Detaljerad information i enlighet med art. 14 GDPR, det vill säga information om affärsändamål, om ändamålet med lagringen av uppgifter, om mottagare av uppgifter, om rätten till självexponering, om rätten till radering eller rättelse etc. finns i bilagan eller i följande länk: 

https://www.experian.at/art-14-dsgvo-info

8. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi kommer inte att spara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver dem för de syften som beskrivs i denna policy, eller för att uppfylla våra skyldigheter enligt tillämplig lag. Personuppgifter som vi har en rättslig förpliktelse att behålla, till exempel enligt lagar mot penningtvätt eller bokföringslagar, bevaras i allmänhet i 5 respektive 7 år. Eftersom vi har en rättslig förpliktelse att behålla din information kan vi inte radera dina uppgifter på din begäran. Om vi har en rättslig förpliktelse att behålla dina personuppgifter innebär det inte att vi har rätt att behandla dina personuppgifter för något annat ändamål. Till exempel kommer viss information såsom kontaktinformation att behandlas för flera ändamål och kan för vissa ändamål endast behandlas under en mycket kort period men för andra ändamål under längre perioder. De personuppgifter som vi inte behöver behålla för ändamålet som de samlades in för kommer att raderas. Zaver gör en bedömning efter varje specifikt ändamål över hur länge vi får använda dina personuppgifter.

 

Personuppgifter som används för avtalsförhållandet mellan dig och oss lagras i allmänhet under avtalsförhållandets varaktighet och därefter under en period på upp till 3-10 år, beroende på gällande preskriptionstider för avtalsförhållandet. I Tyskland är den tillämpliga preskriptionstiden 3 år och i Sverige är den tillämpliga preskriptionstiden 10 år.

9. Hur vi använder kakor (cookies) och annan spårningsteknik

Cookies är textfiler som lagras på din dator för att samla in information om internetloggar och information om besökarens beteende. När du besöker vår webbplats, använder vår app, våra tjänster eller besöker en tredje parts webbplatser, kan vi och våra affärspartners samla in information från dig automatiskt genom cookies eller liknande teknik.

Vi använder cookies på en rad olika sätt för att förbättra din upplevelse, bland annat för att:

 • Hålla dig inloggad
 • Fylla i formulär
 • Anpassa din upplevelse
 • Tillse säkerheten och stabiliteten för våra tjänster
 • Övervaka användningen och prestandan av våra tjänster 
 • Marknadsföringssyften 

Vissa aspekter och funktioner hos våra tjänster och webbplatser är enbart tillgängliga genom cookies. Om du väljer att inaktivera eller avvisa cookies kan din användning av webbplatserna och tjänsterna därför komma att begränsas eller hindras helt. Du kan läsa mer om cookies i vår cookie policy här

10. Klagomål

Vi arbetar hårt för att du ska känna dig trygg i hur Zaver behandlar dina uppgifter. Om du har klagomål avseende hur vi behandlar dina personuppgifter uppskattar vi om du vill berätta för oss vad du tycker att vi har gjort fel. Du kan även framföra ditt klagomål hos Integritetsmyndigheten eller med motsvarande myndighet i den medlemsstat som du bor eller arbetar i eller där den misstänkta överträdelsen har ägt rum.

11. Information om behandling av personuppgifter till handlare och dess företrädare/verkliga huvudmän 

Om du är en handlare som Zaver har ett avtal med angående användandet av Zavers tjänster kan Zaver komma att behandla personuppgifter såsom information om handlarens representanter, styrelse och andra nyckelpersoner (“Representanter”). Zaver kan också komma att behandla uppgifter relaterade till andra anställda hos handlaren (“Anställda”). Vi kan också komma att behandla uppgifter om representanter för direkta eller indirekta ägare till handlaren (dvs. företag inom samma koncern som handlaren) (“Indirekta Representanter”) och information om handlarens aktieägare och verkliga huvudmän (“Verkliga Huvudmän”).

Utöver de kategorier av uppgifter som anges i del 3 i denna integritetspolicy kan vi behandla följande kategorier av uppgifter.

Information om renommé- såsom till exempel om den berörda personen har varit företrädare för en juridisk person som har gått i konkurs eller en person som har varit föremål för sanktioner från en tillsynsmyndighet*

Anställningsföretag och befattning - Information om vilken handlare (eller potentiell handlare) individen representerar, befattning, inklusive eventuella kontaktuppgifter


Ägaruppgifter
- Detaljer om den relevanta individens ägande (aktieägande) i handlaren och/eller en indirekt ägare till handlaren.


Information om dina kontakter med Zavers representanter
- Chattkonversationer, e-postkorrespondens. Om den relevanta individen har kontaktat vår kundtjänst, inspelade telefonsamtal.

Personuppgifterna kan komma att överföras till tredje part som anges i denna integritetspolicy. De kategorier av personuppgifter som anges ovan (information om renommé, anställningsföretag och befattning, ägarinformation, information om dina kontakter med Zavers representanter) kan endast överföras till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer och underleverantörer;
 • Myndigheter; och 
 • Banker, betaltjänstleverantörer, finansinstitut och leverantörer av kontoinformationstjänster.

De rättigheter som gäller för kunders personuppgiftsbehandling i denna policy gäller även för personuppgifter som behandlas om Representanter, Anställda, Indirekta Representanter och Verkliga Huvudmän för våra befintliga och potentiella handlare.

Anledning till behandlingen.
Vilka kategorier av uppgifter som behandlas (enligt ovan).
Rättslig grund.
Profilering och automatiserat beslutsfattande.
Hur länge vi behandlar uppgifterna för respektive ändamål. För information om retention, se del 8.
Kontakt med eventuella handlares representanter för att informera om våra produkterbjudanden.
Följande information om Representanter:
 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.
 • Anställningsföretag och befattning.
 • Information om dina kontakter med Zavers representanter.
 • Berättigat intresse. Behandlingen bygger på en intresseavvägning (artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har Zaver kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att kontakta potentiella handlare för att skapa nya affärer. Vi säkerställer att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Du kan kontakta oss för mer information om hur intresseavvägningen gjorts.
Nej
Under tiden som vi kommunicerar och upp till två år därefter.
Hantera och fullfölja avtalet med handlaren och kommunicera med handlaren.
Följande information om Representanter:
 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.
 • Anställningsföretag och befattning.
 • Information om dina kontakter med Zavers representanter.
 • Verkställa och fullfölja Zavers avtal med handlaren (artikel 6(1)(b) GDPR).
 • Om vi behandlar känsliga personuppgifter eller information inhämtad genom cookies är den rättsliga grunden för vår behandling ditt samtycke (artikel 9(2)(a) GDPR).
Nej
Under den perioden vi har ett avtal med handlaren och upp till två därefter.
För att säkerställa din identitet och verifiera din information.
Följande information om Representanter och Verkliga Huvudmän:
 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.
 • Information om elektronisk identifiering och elektroniska signaturer (gäller endast svenska medborgare/bosatta i Sverige).
 • Rättslig förpliktelse (artikel 6(1)(c) GDPR), för att säkerställa din identitet i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • Verkställa och fullfölja Zavers avtal med handlaren (artikel 6(1)(b) GDPR).
Nej
Under den tidsperiod då vi har ett avtal med handlaren.
Bedöma kreditrisk kopplad till en potentiell eller befintlig handlare.
 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.
 • Anställningsföretag och befattning.
 • Information om renommé.
 • Berättigat intresse. Behandlingen bygger på en intresseavvägning (artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har Zaver kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att kunna genomföra kreditriskbedömningar. Vi säkerställer att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Du kan kontakta oss för mer information om hur intresseavvägningen gjorts.
 • Om vi behandlar känsliga personuppgifter är den rättsliga grunden för vår behandling ditt samtycke (artikel 9(2)(a) GDPR).
Nej
Under den tidsperiod då vi har ett avtal med handlaren.
För att förhindra att Zavers tjänster används för penningtvätt, finansiering av terrorism, bedrägeri eller andra kriminella aktiviteter och för att utföra riskbedömningar.

Zaver övervakar även transaktioner, gör riskbedömningar och skapar riskmodeller för att förhindra att  Zavers tjänster används i samband med penningtvätt, finansiering av terrorism, bedrägeri eller andra kriminella aktiviteter.
Alla kategorier av uppgifter om Representanter, Indirekta Representanter, Aktieägare och Verkliga Huvudmän kan komma att behandlas för detta ändamål men de kategorier som vi primärt behandlar är:
 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.
 • Anställningsföretag och befattning. 
 • Information om PEP och sanktioner.
 • Känsliga personuppgifter och lagöverträdelser.
 • Information om din ekonomi.
 • Information om elektronisk identifiering och elektroniska signaturer (gäller endast svenska medborgare/individer bosatta i Sverige).
 • Information om renommé.
 • Ägaruppgifter.
 • Rättslig förpliktelse (artikel 6(1)(c) GDPR), för att säkerställa identiteten på våra kunder, genomföra riskbedömningar och övervaka transaktioner i enlighet med Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och tillämplig sanktionslag.
 • Verkställa och fullfölja Zavers avtal med handlaren (artikel 6(1)(b) GDPR).
 • Om vi behandlar känsliga personuppgifter, är den rättsliga grunden för vår behandling ditt samtycke (artikel 9(2)(a) GDPR) eller att behandlingen är nödvändig för att följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och/eller tillämpliga sanktionslagar (artikel 9(2)(g) GDPR). 
 • Berättigat intresse. Behandlingen bygger på en intresseavvägning (artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har Zaver kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att kunna genomföra riskbedömningar och av att kunna skapa riskmodeller för att säkerställa att Zavers tjänster inte används i samband med kriminell aktivitet. Vi säkerställer att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Du kan kontakta oss för mer information om hur intresseavvägningen gjorts.
Ja
Denna behandling kan pågå så länge som vi enligt lag är skyldiga att behålla din information, i allmänhet fem år (i vissa sällsynta fall tio år) från tidpunkten då avtalet med handlaren upphör.
För att skydda Zaver från rättsliga anspråk och skydda Zavers legala rättigheter, till exempel för att hantera klagomål och anspråk, eller i rättsliga förfarande (t.ex. tvister) för att säkerställa att Zavers tjänster inte används i strid med tillämpliga villkor.
 • Alla kategorier av uppgifter kan komma att behandlas.
 • Verkställa och fullfölja Zavers avtal med handlaren (artikel 6(1)(b) GDPR).
 • Berättigat intresse. Behandlingen bygger på en intresseavvägning (artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har Zaver kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att kunna skydda oss från rättsliga anspråk och av att skydda våra rättigheter. Vi säkerställer att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Du kan kontakta oss för mer information om balansprövningen och vår slutsats.
 • Om vi behandlar känsliga personuppgifter, är den rättsliga grunden för vår behandling ditt samtycke (artikel 9(2)(a) GDPR) eller att behandlingen är nödvändig för att följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och/eller tillämpliga sanktionslagar (artikel 9(2)(g) GDPR). Om vi behandlar uppgifter insamlad genom cookies är grunden för behandling ditt samtycke (artikel 6(1)(a) GDPR).
Nej
Behandlingen kan ske tre till tio år efter det att handlarens avtal med Zaver har sagts upp, beroende på preskriptionstiden.
För att upprätthålla en hög nivå av skydd och säkerhet (t.ex. nätverks- och informationssäkerhet) för oss och våra användare.
 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.
 • Technische Informationen über Ihre Nutzung der Zaver-DienstTeknisk användardata och enhetsinformation.e und Geräteinformationen.
 • Berättigat intresse. Behandlingen bygger på en intresseavvägning (artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har Zaver kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att kunna säkerställa nätverks- och informationssäkerhet.  Vi säkerställer att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Det ligger också i ditt intresse som kund att vi säkerställer en hög nivå av nätverks- och informationssäkerhet. Du kan kontakta oss för mer information om hur intresseavvägningen gjorts.
 • Ditt samtycke (artikel 9(2)(a) GDPR). De uppgifter Zaver behandlar i syfte att upprätthålla en hög skydds- och säkerhetsnivå kan även användas i kombination med annan data som samlas in genom ditt samtycke (genom cookies), i form av sammanlagd information om användaren, såsom IP-adress.
Nej
När du använder tjänsten och under en period av sju dagar efter att du senast använde vår tjänst.
För att marknadsföra Zavers produkter och tjänster till dig.
 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.
 • Information om anställningsföretag och befattning.
 • Berättigat intresse. Behandlingen bygger på en intresseavvägning (artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har Zaver kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att kunna skicka erbjudanden och annan marknadsföring till dig. Vi säkerställer att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Du kan kontakta oss för mer information om hur intresseavvägningen gjorts.
Nej
Tills handlarens avtal med oss sägs upp eller om du meddelar oss att du inte vill ta emot marknadsföring.
Förbereda statistisk analys och affärsrapporter. Om möjligt anonymiserar vi dina uppgifter.
 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.
 • Information om anställningsföretag och befattning.
 • Berättigat intresse. Behandlingen bygger på en intresseavvägning (artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har Zaver kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att kunna ta fram statistiska och affärsmässiga rapporter i samband med vår verksamhet. Vi säkerställer att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Du kan kontakta oss för mer information om hur intresseavvägningen gjorts.
Ja, profilering
Under den period då vi har ett avtal med handlaren och upp till två år därefter.
För vår bokföring och redovisning i enlighet med bokföringslagar samt utföra beräkningar och uppfylla rapporteringskrav enligt gällande regler för betalningsinstitut.
 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.
 • Information om anställningsföretag och befattning.
 • Rättslig förpliktelse (artikel 6(1)(c) GDPR), enligt bokföringslagen (1999:1078) och annan tillämplig lag för betalningsinstitut (inklusive GDPR).
Nej
Under den period som bokföringen upprättas och rapportering förbereds och arkiveras. Observera att vi behöver behålla denna information i 5 till 7 år efter det år då informationen registrerades, se del 8.
För att dela din uppgifter med de kategorier av mottagare som beskrivs i del 6 i denna policy (såsom leverantörer och underleverantörer, myndigheter, tredje parter i en transaktion, banker, säljare och köpare av fordringar etc.).
 • Alla kategorier av uppgifter kan komma att behandlas.
 • Varierar beroende på mottagare, se avsnitt 7 och 11 i denna policy.
Nej
Varierar beroende på mottagare men behandlingen kan ske under hela den period under vilken vi måste behålla uppgifterna i systemet, till exempel för att fullfölja avtalet med handlaren eller i enlighet med tillämplig lag.

12. Ansökningar

Om du söker ett jobb hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna samlas in för att kunna göra ett urval bland de sökande inför en anställning. För att ta emot och behandla din ansökan samlar vi normalt in följande uppgifter: för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, ansökningshandlingar (t.ex. intyg, CV, personligt brev), datum för tidigaste möjliga jobbstart, löneanspråk, kvalifikationer, anställningshistorik och referenser. 

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina ansökningshandlingar är Zavers berättigade intresse. Behandlingen bygger på en intresseavvägning (artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har Zaver kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att kunna hitta och anställa lämpliga kandidater. Vi säkerställer att den behandling detta innebär är nödvändig för att uppnå det aktuella ändamålet och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Vi kan också behandla dina personuppgifter för att verkställa och fullfölja avtalet med dig (artikel 6(1)(b) GDPR) eller baserat på ditt samtycke (artikel 9(2)(a) GDPR). Om vi behandlar känsliga personuppgifter är den rättsliga grunden för vår behandling att du har gett ditt samtycke (artikel 9(2)(a) GDPR) eller rättslig förpliktelse (artikel 6(1)(c) GDPR) att utföra en lämplighetsprövning av anställda  enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om du ansöker om lediga tjänster via Teamtailor eller LinkedIn kommer uppgifterna att överföras till dessa tredje parter och behandlas i enlighet med deras respektive integritetspolicy.